Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností S.O.L. Diamonds s.r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

I. Základní ustanovení

PRODÁVAJÍCÍ

S.O.L. Diamonds s.r.o., IČO: 143 73 858, sídlem: V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4.

KUPUJÍCÍ

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

II. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb je provozována prostřednictvím elektronické objednávky na webové stránce umístěné na adrese: www.soldiamonds.cz a ostatních inzertních webech třetích stran (dále jen „e-shop“).

Zpracování objednávky a příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná, probíhá v pracovních dnech . Prodávající připraví zboží k expedici do 24 hodin od přijetí objednávky , jedná-li se o zboží skladem; jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím elektronické objednávky v e-shopu nebo inzerci jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku .

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud:

1) se zboží již nevyrábí

2) se výrazně zvýšila cena surovin nebo dodavatele příslušného zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovou změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.
Zboží skladem Prodávající připraví k expedici nejpozději do 24 hodin po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet Prodávajícího(je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).
Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude Prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat.
Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:
osobní odběr
doručení Českou poštou
jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba)
Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.
Osobní odběr
Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci otevírací doby v místě provozovny Prodávajícího. Je možné dohodnout i jinou dobu předání.
Otevírací doba pro osobní odběr: pondělí – pátek: 9 – 16 hodin
Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet Prodávajícího.
Doručení prostřednictvím České pošty (dále Přepravce):
V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v daném termínu, zásilka se vrací zpět Prodávající. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.
Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Lze využít služby EMS u České pošty – garance dodání do 24 hodin
Zasílání na Slovensko kurýrní službou.
Doprava na Slovensko prostřednictvím kurýrní služby trvá obvykle 2 – 5 dnů.
Při platbě bankovním převodem, je zboží od nás expedováno po přijetí platby. Při tvorbě objednávky nezapomeňte provést změnu státu pro doručení!
PLATEBNÍ PODMÍNKY
platba v hotovosti při osobním odběru
platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
SAZEBNÍK DALŠÍCH NÁKLADŮ
Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit ) od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal.

Kupující který složil zálohu na zboží které není skladem, a bude objednáno na žádost kupujícího, nebo bude vyrobeno či upraveno na zakázku, nebo na žádost kupujícího, nelze odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen toto zboží převzít nejpozději do sedmi dnů od oznámení prodávajícím. Pokud kupující včas nevyzvedne zakoupené zboží či jej odmítne převzít, propadá zaplacená záloha ve prospěch prodávajícího. 

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od samého počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, resp. odesláno, do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu též náklady na dodání kupujícímu, avšak kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, je nutno po oznámení odstoupení od smlouvy prodávajícímu splnit následující podmínky:

Zboží doručit na adresu sídla prodávajícího nebo provozovny prodávajícího s číslem nákupního dokladu.

Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena snížená o adekvátní část.

Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Prodávající doporučuje zboží před odesláním pojistit.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V. Reklamační řád

Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) bude vyřízeno v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR, zejména v souladu s § 13 a § 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.
Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky.
Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Výše uvedená ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Kupující bere na vědomí:
Nelze odstoupit od kupní smlouvy ani reklamovat toto konkrétní zboží: Jakékoli minerály,kameny,drahokamy,diamanty,drahé investiční kovy zlato,stříbro,platina a jim podobné dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Práva z vadného plnění a záruční doba
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době , ode dne převzetí zboží. Odpovědnost prodávajícího za tyto vady se použije pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle předcházejících ustanovení. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců , takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo nesdělí-li kupující při oznámení vady, která je považována za podstatné porušení smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, která je považováno za podstatné porušení smlouvy, jaké právo dle výše uvedeného ustanovení si zvolil, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo v případě většího počtu vad má kupující dle své volby též právo na dodání nové věci, výměnu součásti nebo právo od smlouvy odstoupit.
Záruční podmínky
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Kupující je oprávněn vadné zboží na reklamaci též zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Zásilku je třeba viditelně označit textem „REKLAMACE“ a musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
Kupující je v případě doručení zboží přepravcem povinen provést kontrolu stavu zásilky za přítomnosti přepravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky reklamovat vadu přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@soldiamonds.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Na základě dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nelze shledat rozpor s kupní smlouvou.
Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně jiným věrohodným způsobem , a pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením;
běžným opotřebením způsobeným obvyklým užíváním výrobku;
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností či vlhkostí, pokud jsou dané podmínky výrobcem určený;
v případě, že zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
v případě, že se jedná o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy;
v případě, že zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Zjistí-li prodávající, že vada odpovídá výše uvedenému ustanovení, bude reklamace zamítnuta. V případě, že následně kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována oprava dle aktuálního platného ceníku.
Způsob vyřízení reklamace
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
O reklamaci rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě.
Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí reklamace do dne vyřízení reklamace, nikoliv do dne vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován emailem, který uvedl již při nákupu.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Výše skladného je 10 Kč/den, v případě zboží nad 5 kg 20 Kč/den. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@soldiamonds.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 23.3.2022 Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Za společnost S.O.L. Diamonds s.r.o. schválil: Lucie Maštalířová, jednatel.

 

Příloha 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

(napište a vyplňte tento formulář a odešle jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že odstupujete od smlouvy ve smyslu čl. V Obchodních podmínek)

VIII. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. V)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

VZOR:
Prodávající:
S.O.L. Diamonds s.r.o. IČO: 143 73 858, sídlem: V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4.
Kupující: ……………………………………………………
Oznamuji, že tímto ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží
……………………………………………………………………………………………………………-

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….-

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..-

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………-

………………………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky:……………………………………………………………………………………
Datum objednání: ……………………………………………………………………………………
Datum převzetí kupujícím:……………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení kupujícího:……………………………………………………………………………………
Adresa kupujícího:……………………………………………………………………………………
E-mailová adresa kupujícího:……………………………………………………………………………………
Datum, podpis kupujícího:…………………………………………………………………………………..

Terms and Conditions

These Terms and Conditions govern the relationship between buyer and seller in the sale of goods and services between S.O.L. Diamonds s.r.o. („the seller“) and the consumer („the buyer“). The Buyer is advised to read the Terms and Conditions and the Complaints Procedure before ordering the goods. The provisions of the Terms and Conditions form an integral part of the purchase contract. Terms and Conditions are written in Czech and English. The purchase contract can be concluded in Czech and English.

I. Basic provision

Seller

S.O.L. Diamonds s.r.o. IČO: 143 73 858, sídlem: V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4.

BUYER

The buyer is aware that by purchasing the products that are in the seller’s commercial offer, he does not acquire any rights to use the registered trademarks, trade names, company logos or patents of the seller or other companies, unless otherwise agreed in a specific contract. At the commencement of business relations, the Buyer shall only hand over to the Seller his / her contact information, which is necessary for the smooth execution of the order, or the information he / she wants to have on the purchase documents.

The legal relations of the Seller with the consumer not expressly regulated by these Terms and Conditions shall be governed by the relevant provisions of Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, and also Act no. No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as well as related regulations.

The individual contract between the seller and the buyer is superior to the Terms and Conditions.

II. Ordering system

The order of goods and services is carried out by electronic order on the website located at: www.soldiamonds.cz and other third-party advertising sites (hereinafter referred to as „e-shop“).

The processing of the order and preparation for dispatch indicates the time necessary for processing all the requirements in connection with handing over the ordered goods to the carrier of the buyer’s choice. Expedition (ordered goods) means handing over the ordered goods to the seller. Preparation for the expedition, as well as the expedition itself, takes place on weekdays. The Seller shall prepare the goods for dispatch within 24 hours of receipt of the order if the goods are in stock; otherwise, according to the stated delivery time required items.

All orders placed via electronic order in e-shop or advertising are binding. By placing an order, the Buyer confirms that he has read and agrees with these Terms and Conditions.

The order is a draft purchase contract. The purchase contract arises at the moment of confirmation of the order, which is sent to the buyer by email to the email address of the buyer.

The condition of validity of the electronic order is to provide all the following information about the buyer: name and surname, telephone, email, delivery address, delivery method, payment method, basket contents.

The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price and accepting the goods.

The Seller reserves the right to cancel the order or its part before the conclusion of the purchase contract if:

the goods are no longer produced

the price of raw materials or the supplier of the relevant goods increased significantly

If this happens, the Seller undertakes to contact the Buyer immediately to agree on further action.

If the Buyer has already paid all or part of the purchase price, this amount will be transferred back to his account or address.

The buyer will receive the goods at the price valid at the time of ordering. In the case of special goods to order or goods that are not in stock, the seller confirms the price and delivery date to the buyer in advance by telephone / email. The seller is entitled to change this price due to the current market situation and depending on the development of the CZK exchange rate against foreign currencies. If the buyer does not agree with such a change, the order will not be confirmed and it is not realized.

III. Terms of delivery

Upon delivery of the purchased goods, the Seller undertakes to issue an invoice with all necessary particulars of the accounting document.

Goods in stock The Seller shall prepare for dispatch within 24 hours after receipt of the electronic order, otherwise the required items according to the stated delivery time. In the case of payment by bank transfer, the goods are dispatched upon receipt of this payment to the Seller’s account (if the goods are in stock, otherwise according to the stated delivery time of the relevant item).

If the delivery time for selected items is longer due to product exclusivity, the Seller will contact the Buyer immediately.

Goods are delivered according to the selected method by the Buyer in the Internet order, the delivery methods are:

personal collection

delivery by Czech Post

other (as agreed between seller and buyer, eg express service)

The place of delivery of the goods is the delivery address specified by the Buyer in the electronic order.

Personal collection

The goods can be picked up personally by appointment (by email, by phone), on working days within opening hours at the Seller’s premises. It is possible to agree on another handover time.

Opening hours for personal pickup: Monday – Friday: 9 – 16 hours

The condition of personal collection of goods is payment in cash or confirmation of receipt of payment to the Seller’s account.

Delivery via Czech Post (hereinafter referred to as the Transporter):

If the Buyer is not reached at the address stated, the Buyer will be notified of the deposit (the consignment will be stored at the relevant Transporter branch for seven days). If you do not pick up the shipment within the given deadline, the shipment is returned to the Seller. The Seller charges postage of the same amount for re-delivery.

Delivery by this Transporter usually takes 2 working days (from dispatch of ordered goods) according to standard shipping conditions. You can use the EMS service at Czech Post – guaranteed delivery within 24 hours

Sending to Slovakia by courier service.

Transport to Slovakia via courier usually takes 2 – 5 days.

When paying by bank transfer, the goods are dispatched from us upon receipt of payment. When creating your order, be sure to change your state for delivery!

PAYMENT TERMS

cash payment for personal collection

bank transfer payment (delivery or personal collection based on crediting the price to the seller’s account)

Cash on delivery upon receipt of the goods (cash is taken over by the carrier)

RATES OF OTHER COSTS

All prices are negotiable. The e-shop is always up to date and valid prices.

IV. Withdrawal from the contract

The Buyer acknowledges that pursuant to Section 1837 of the Civil Code, it is not possible, among other things, to withdraw from the purchase contract for the supply of goods or services, the price of which depends on fluctuations of the financial market independently of the will of the entrepreneur; ) from a purchase contract for the supply of goods that has been modified according to the buyer’s wish or for his person; ) from the contract for the delivery of perishable goods as well as goods that have been irretrievably mixed with other goods after delivery; ) from a purchase contract for the supply of goods in sealed packaging which the consumer has removed from the packaging and cannot be returned for hygiene reasons; ) from a purchase contract for the supply of a sound or video recording or computer program if the consumer has breached their original packaging.

A buyer who has paid a deposit for goods not in stock and will be ordered at the request of the buyer, or will be produced or modified to order, or at the request of the buyer, can not withdraw from the contract and the buyer is obliged to take these goods within seven days of notification by the seller. If the buyer does not pick up the purchased goods in time or refuses to accept it, the advance paid forfeits to the seller.

If this is not the case where it is not possible to withdraw from the purchase contract, the buyer in accordance with Section 1829 (1) of the Civil Code has the right to withdraw from the purchase contract without giving a reason, within fourteen days of receipt of goods by the buyer. if the subject of the purchase contract is several types of goods or delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of goods. Withdrawal from the contract of sale must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. For withdrawal from the purchase contract, the buyer may use the sample form provided by the seller, which is attached to the Terms and Conditions. Withdrawal from the Purchase Agreement may be sent by the Buyer to, inter alia, the Seller’s registered office or premises or the Seller’s email address.

In case of withdrawal from the purchase contract, the purchase contract is canceled from the very beginning. Goods must be returned to the seller, respectively. shipped within 14 days of withdrawal by the buyer. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the direct costs of returning the goods to the seller, even if the goods cannot be returned by their normal postal nature.

In the event of withdrawal from the contract, the seller shall return all funds received from the buyer within fourteen days of the withdrawal from the contract by the buyer, in the same way as the seller has received it from the buyer. In this case, the Seller shall also return to the Buyer the delivery costs to the Buyer, but in addition to the additional costs incurred as a result of the Buyer’s chosen delivery method other than the cheapest standard delivery offered by the Seller).

The Seller is also entitled to return the performance provided by the Buyer at the time of returning the goods by the Buyer or otherwise, if the Buyer agrees and does not incur additional costs to the Buyer.

If the buyer withdraws from the contract, the seller is not obliged to return the funds received to the buyer before the buyer returns the goods or proves that the goods were sent to the entrepreneur.

The Seller is entitled to unilaterally set off the claim for compensation of damage incurred to the Goods against the Buyer’s claim for refund of the purchase price.

In the event of withdrawal from the contract, the buyer is only liable for the diminution of the value of the goods resulting from the handling of the goods differently than it is necessary to dispose of due to its nature and characteristics.

If the buyer decides to withdraw from the contract within the aforementioned period, the following conditions must be met after the notice of withdrawal has been notified to the seller:

Deliver the goods to the address of the seller or establishment of the seller with the number of the purchase document.

Goods sent and delivered back to the seller’s address must be undamaged, complete, including accessories and all documents provided and any gifts received with the product. In the case of return of damaged or incomplete goods, the buyer will be refunded the purchase price reduced by an adequate part.

Cash on delivery will not be accepted.

In the event of failure to comply with any of the above requirements, the seller has the right to refuse the returned goods or to reduce the amount for which the goods will be returned.

The seller recommends insuring the goods before shipment.

Until the buyer accepts the goods, the seller is entitled to withdraw from the contract at any time. In such a case, the Seller shall return the purchase price to the Buyer without undue delay, by cashless transfer to the account specified by the Buyer.

V. Complaints Procedure

The assertion of rights arising from defective performance (complaint) shall be settled in accordance with the Seller’s Complaints Procedure Code and the law applicable in the Czech Republic, in particular in accordance with Sections 13 and 19 of the Act. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, and Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code. Goods can be claimed from the seller according to the terms of the complaint procedure.
The Buyer is obliged to read the Complaints Procedure and Terms and Conditions before ordering the goods. By accepting the goods from the seller agrees with the below reclamation procedure.
As proof of warranty, the seller issues a purchase document for each purchased goods – an invoice with all the requisites of an accounting document and other necessary data for exercising rights from defective performance (product name, date, price, quantity, order number).
Quality at takeover
The Seller is responsible to the Buyer that the goods are free from defects upon receipt. In particular, the Seller is liable to the Buyer that at the time the Buyer has received the goods:
the goods have the properties agreed by the parties and, in the absence of an agreement, those properties described by the seller or the manufacturer or expected by the buyer with regard to the nature of the goods and the advertising they carry out;
the goods are fit for the purpose stated by the seller or for which goods of this kind are usually used;
the goods conform to the quality or design agreed upon in the agreed sample or template, if the quality or design was determined according to the agreed sample or template;
the goods are of a corresponding quantity, measure or weight;
the goods comply with legal requirements.
The above provisions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which the lower price has been agreed, to wear of the goods caused by its normal use, to used defective goods corresponding to the level of use or wear if it is due to the nature of the goods.
Buyer acknowledges:
It is not possible to withdraw from the contract of sale or claim the following specific goods: Any minerals, stones, gems, diamonds, precious investment metals gold, silver, platinum and the like pursuant to the provisions of § 1837 of the Civil Code.
In the event that the goods on receipt by the buyer does not meet the above requirements, the buyer has the right to deliver new goods without defects, unless this is unreasonable due to the nature of the thing. If the defect concerns only the part of the thing, the buyer may only require replacement of the part; if this is not possible, he may withdraw from the contract and demand full refund of the purchase price. However, if this is disproportionate due to the nature of the defect, especially if the defect can be removed without undue delay, the buyer has the right to free removal of the defect. If the buyer does not withdraw from the contract or does not exercise the right to deliver new goods without defects, to replace its parts or to repair it, he may claim a reasonable discount on the purchase price. The buyer has the right to a reasonable discount even if the seller cannot deliver new goods without defects, replace its component or repair the goods, or if the seller fails to remedy the goods within a reasonable time or if remedying the consumer would cause considerable difficulties.
If the defect becomes apparent within six months of receipt, the goods shall be deemed to have been defective at the time of receipt.
Rights from defective performance and warranty period
The Seller shall be liable for defects occurring after the receipt of the goods within the 24-month warranty period, from the date of receipt of the goods. The seller’s liability for these defects shall apply to defects for which the liability for quality at takeover according to the preceding provisions does not apply. In the case of used goods, the deadline for exercising rights from defective performance may be shortened to 12 months; such shortening of the deadline shall be indicated by the seller in the confirmation of obligations from the defective performance or on the sales document.
If the defective performance constitutes a substantial breach of the contract, the buyer has the right of choice to remove the defect by delivering a new item without defect or delivery of the missing item, to remove the defect by repairing the item, to a reasonable discount on the purchase price or to withdraw from the contract.
Substantial is such a breach of contract that the breaching party already knew or must have known at the time of conclusion of the contract that the other party would not have concluded the contract if it had foreseen such breach; in other cases, it is a defect that is not a material breach of contract.
If the Seller fails to remove the defects within a reasonable time or if the Buyer notifies the Buyer that it will not remove the defects, the Buyer may request a reasonable discount on the purchase price instead of removing the defect or withdraw from the contract.
If the defective performance is a minor breach of contract, or if the buyer fails to notify the defect deemed to be a material breach of contract or without undue delay after the defect deemed to be a material breach of contract, , the buyer has the right to remove the defect, or to a reasonable discount on the purchase price.
In the event of repeated occurrence of defects after repair or in the case of a larger number of defects, the Buyer of his choice also has the right to deliver a new thing, to replace a part or to withdraw from the contract.
Warranty conditions
Rights from defective performance shall be exercised by the Buyer at the Seller’s address. The Buyer is also entitled to send the defective goods to the address of the establishment. The consignment must be visibly marked with the text „COMPLAINTS“ and must contain the goods claimed (including the complete accessories), a copy of the purchase document, a detailed description of the defect and sufficient contact details of the buyer (return address, phone number.). Without the foregoing, it is impossible to identify the origin and defect of the goods.
Goods submitted for complaint will be tested only for a defect written in writing by the buyer (in the complaint form, in the enclosed sheet with a description of the defect).
In the case of delivery of goods by the carrier, the buyer is obliged to check the condition of the shipment in the presence of the carrier (number of packages, integrity of the tape with the company logo, damage to the box). The carrier will then write a protocol with the addressee on the found defect and the shipment will be delivered back to the sender. The buyer is entitled to refuse to accept a shipment that is not in accordance with the purchase contract because the shipment is incomplete or damaged. If the Buyer accepts the damaged consignment from the carrier, it is necessary to describe the damage in the carrier’s handover protocol. Incomplete or damaged shipment must be notified immediately by email to: info@soldiamonds.cz, write a damage report with the carrier and send it without undue delay by e-mail or mail to the seller. On the basis of an additional complaint of incompleteness or external damage to the shipment, it is not possible to find a conflict with the purchase contract.
The buyer shall prove the validity of the guarantee by submitting a purchase document, or in another credible way, and if the goods have been claimed in the past, they shall also submit a document of claim. The purchase document (purchase or claim document) must have the same order number.
The moment when the claim is received is the moment when the seller received the goods from the buyer.
The warranty does not cover defects caused by:
careless, inappropriate or violent mechanical treatment;
normal wear and tear caused by normal use of the product;
use of the goods in conditions that do not correspond to their temperature, dust or humidity, if the conditions are specified by the manufacturer;
where the goods have been damaged by excessive loading or use contrary to the conditions laid down in the documentation or the general principles;
in the case of a defect which the Buyer must have been aware of at the time of conclusion of the contract with the usual attention;
if the goods were damaged by natural elements or force majeure.
If the seller finds that the defect corresponds to the above provision, the claim will be rejected. If the buyer subsequently agrees with the paid repair, the repair will be charged according to the current valid price list.
Method of handling complaints
The place of claim is the establishment of the Seller.
The Buyer acknowledges that in the case of replacement of goods within the settlement of the complaint does not run a new deadline for exercising rights from defective performance. The deadline expires 24 months after the takeover after the purchase of the claimed goods.
The seller or the employee authorized by him shall decide on the complaint immediately, in complex cases within three working days. The seller handles the complaint of goods without undue delay, however, within 30 days from the date following the complaint by the buyer, unless the buyer and the seller agree on a longer period.
The duration of the complaint is counted from the day following the receipt of the complaint until the day the complaint is settled, not the date of collection by the buyer. The customer is informed about the processing by email, which was stated at the time of purchase.
After settling the claim, the seller will notify the buyer of the claim either by phone, SMS or email. If the goods were sent by the shipping service, they will be automatically sent to the buyer’s address after the claim is settled.
The Buyer is obliged to take over the claimed goods within 30 days from the date when the complaint should have been settled at the latest, after which time the Seller is entitled to charge reasonable stock or sell the goods himself on the Buyer’s account. Storage fee is 10 CZK / day, in case of goods over 5 kg 20 CZK / day. The seller must notify the buyer of this procedure beforehand and give him a reasonable additional time to take over the goods.

VI. Information security and protection

The Seller is obliged to handle the Buyer’s personal data in accordance with the relevant provisions of Act No. 101/2000 Coll., On Personal Data Protection.

The Seller declares that all personal data are confidential, will be used only for the performance of the contract with the Buyer and will not be otherwise disclosed, provided to a third party, etc., except for distribution or payment transactions relating to ordered goods (name and address of delivery).

The Buyer shall immediately notify the Seller of any changes in its identification, billing and contact information that could affect the performance of the purchase contract.

VII. Final Provisions

Out-of-court settlement of consumer complaints is provided by the seller via the email address info@soldiamonds.cz The seller will send information on the settlement of the buyer’s complaint to the buyer’s email address. The Czech Trade Inspection (www.coi.cz) supervises compliance with the Seller’s obligations under Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.
These Terms and Conditions are valid from January 1, 2017. The Seller reserves the right to change or supplement these Terms and Conditions including shipping prices without prior notice.
On behalf of S.O.L. Diamonds s.r.o.

Annex 1: withdrawal form
(write and fill out this form and send it back to the seller only if you withdraw from the contract in accordance with Article V of the Terms and Conditions)

VIII. Sample withdrawal form (only for the purposes of withdrawal by the Consumer pursuant to Article V)

Out-of-court settlement of consumer complaints is provided by the seller via the email address info@soldiamonds.cz The seller will send information on the settlement of the buyer’s complaint to the buyer’s email address. The Czech Trade Inspection (www.coi.cz) supervises compliance with the Seller’s obligations under Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.
These Terms and Conditions are valid from January 1, 2017. The Seller reserves the right to change or supplement these Terms and Conditions including shipping prices without prior notice.
On behalf of S.O.L. Diamonds s.r.o.

Annex 1: withdrawal form
(write and fill out this form and send it back to the seller only if you withdraw from the contract in accordance with Article V of the Terms and Conditions)

Notice of withdrawal

PATTERN:
Vendor:
S.O.L. Diamonds s.r.o. IČO: 143 73 858, sídlem: V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4.
Buyer: ………………………………………… …………
I hereby announce that I hereby withdraw from the contract for the purchase of the following goods within 14 days of receipt

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Order Number:……………………………………………………………………………………
Date of order: ……………………………………………………………………………………
Date of receipt by buyer: ……………………………………………………………………………………
Name and surname of the buyer: ………………………………………………………………………………..
Address of buyer: ……………………………………………………………………………………
Buyer’s email address: ………………………………………………………………………………….
Date, buyer’s signature: …………………………………………………………………………………..